అంతర్జాలం జూన్ 2015 లో అంతర్జాతీయ యోగ దినం ఘోషించబడింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజువరకు, యోగం ప్రముఖంగా శరీర క్రియలపై ఉంది. సర్వేష్టంగ శరీరాన్ని లవింగ్ యాండ్ కంపిటిషన్లకు పట్టించే క్రియాలు యోగం అని కనుగొనబడవు. మా మనస్సును అభ్యాసంలో తీసుకోవాలని, నేరుగా వాడుకోవాలని ఉంది. మెడిటేషన్ ద్వారా మానవ తీవ్ర తెలరియించే చేయటం మాత్రం తనవును తొలగించడం. అధిక సమాచారానికి, ధ్యాన యోగ కేంద్రం తో కలవండి: 9799097860 లేదా www.dhyanyogakendra.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights